MEGAL: Bezpieczny Świat Bez Krat
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

GWARANCJA

1.Sprzedający udziela na zakupione towary 12 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru lub dostawy.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
3. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi dla typu wyrobów.
Na szkło obowiązują normy: PN-EN ISO 12543-5; PN-EN ISO 12543-6; PN-EN 1279.
Szyby specjalistyczne mogą zostać trwale oznakowane znakiem Producenta o średnicy 30mm.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego lub osób trzecich,
b) uszkodzeń wynikających w użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania i serwisu, przekazaną przez Sprzedającego, Kupującemu
c) uszkodzeń powstałych z powodu nieprawidłowego montażu
d) uszkodzeń powstałych na skutek normalnego zużycia
5. Towar przetworzony nie podlega reklamacji.
6. Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, niezwłocznie tj. w terminie trzech dni od ich stwierdzenia z jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju wady.
7. W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:
a) naprawę reklamowanego wyrobu,
b) wymianę wadliwego wyrobu,
c) udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i spowodowanego tą wadą obniżenia wartości użytkowej.
Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji gwarancji niż wyżej wymienione.
8. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 2 (dwóch) tygodni.
9. Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych nastąpić powinno w możliwie najkrótszym czasie chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad.

Termin wykonania usługi może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych od firmy „Megal” Sp. z o.o., o czym zostanie poinformowany Kupujący.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl